بسکتبال

- یک پیش‌‌بینی ممکن است لغو شود و در این صورت ضریب آن 1 (عدد یک) ‌درنظر گرفته می‌شود. 

  

- یک پیش‌‌بینی ترکیبی (میکس) حتی با لغو یکی از پیش‌‌بینی ها معتبر خواهد ماند. 

  

- یک پیش‌‌بینی ترکیبی نمی‌‌تواند شامل دو انتخاب یا بیشتر باشد که نتیجه آن‌ها به یکدیگر مرتبط باشند. (برای مثال تیم یک قهرمان شود و بازیکن تیم دو بهترین گلزن در لیگ مربوطه باشد) اگرچه سایت تمام تلاش خود را می‌‌کند که از بروز چنین مواردی جلوگیری شود، با این وجود این اختیار را دارد که تمام قسمت‌های پیش‌‌بینی ترکیبی را که شامل نتایج مربوط به یکدیگر باشند فسخ کند. 

  

- در صورت بروز اشتباه از جانب عوامل پشتیبانی یا اختلال سیستمی‌ (اشتباهات فاحش در برنامه، ضرایب، مجموع، هندیکپ‌‌ها، عدم تطابق ضرایب در موقعیت‌های مختلف، ضرایب اشتباه و غیره) و مواردی که صحیح نبودن پیش‌‌بینی ها را تایید کند، از قرار زیر است: 

  

الف. از نظر نوع با بقیه پیش‌بینی هایی که در یک مارکت (یا نوع پیش‌‌بینی) ارائه داده شده است فرق داشته باشد. 

  

ب. به طور واضح با آنچه در مارکت‌‌های کلی و عمومی‌ ارائه داده شده متفاوت باشد. 

  

در این صورت ضریب این پیش‌ بینی 1 (عدد یک) درنظر گرفته شده و یا در صورتی که شرط تکی باشد، مبلغ ثبت پیش‌ بینی برگشت داده خواهد شد. 

  

  

مثال‌ هایی در رابطه با این موارد: 

  

الف. ضریب 40 درنظر گرفته شده وقتی همه‌ی ضریب‌های ارائه داده شده در مارکت مشابه 4 است. 

  

ب. عدد تعیین شده برای هندیکپ‌ها برعکس باشد. 

  

ج. عدد یا ضریب برای مجموع به طور واضح اشتباه باشد. برای مثال ضرایب 685 ثبت شده باشد اما ضرایب ارائه داده شده در مارکت مشابه 6.85 باشد. 

  

د. امتیاز بازی برعکس باشد، برای مثال امتیاز 3:0 ثبت شده باشد در حالیکه امتیازات 0:3 بوده است. 

  

ی. رویداد پیش‌بینی پس از آغاز آن تغییر کند.